ด้านกฎหมาย

   ทางเราจะปฏิบัติตามบท บัญญัติของกฏหมายที่ เกี่ยวข้องกับระบบงาน รื้อถอนทุกฉบับ

   อย่าเคร่งครัดเพื่อมิให้เกิดปัญหาจากข้อโต้แย้งทางด้านข้อกฏหมาย ต่างๆ ตามมาภายหลัง

   ทางเราจะคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคคล ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

  ของเรารวมไปถึง ความปลอดภัยของสาธารณะชน

  ในบริเวณข้างเคียงที่ทางเราเข้าไปดำเนินการรื้อถอน ใส่ใจในสภาพแวดล้อม

  ในขณะทำการรื้อถอน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่อง ฝุ่น ปัญหาเรื่องเสียงดัง และ

  ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากงานของเรา

   ทางเราจะปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางเอาไว้อย่างเคร่งครัด

  เพื่อมิให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการทำงานซึ่งอาจจะส่งผลกระทบไปถึงงานอื่น ๆ

  ที่ต้องดำเนินการต่อจากงานของเรา

Visitors: 953,060